Algemene voorwaarden


Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere commerciële overeenkomst met Groeimakers (BE0721894388), behoudens contractuele uitzondering.

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden 

1.1. Deze voorwaarden worden van kracht nadat de klant zijn akkoord heeft gegeven voor het aanbod van Groeimakers bvba, met zetel te Hefveldstraat 98, 3500 Hasselt (KBO BE0721.894.388) via e-mail of na ontvangst van een door de klant ondertekend document. De voorwaarden die in dit documenten worden opgesomd, zijn van toepassing op het hele aanbod evenals op elke andere opdracht die door Groeimakers bvba voor dezelfde klant wordt uitgevoerd. 

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst 

2.1 Een overeenkomst tussen Groeimakers en de klant komt tot stand wanneer de klant een door Groeimakers opgemaakte offerte ongewijzigd heeft aanvaard, door ondertekening of door bevestiging per mail. Het aanbod tot contracteren en de specifieke voorwaarden daartoe zoals vermeld in de offerte is slechts geldig en kan slechts worden aanvaard binnen de termijn die in de offerte is voorzien of, bij gebreke daaraan, in elk geval slechts binnen de 30 dagen nadat Groeimakers de offerte aan de klant heeft bezorgd. 

2.2 Elke wijziging die de klant zou voorstellen of vragen aan een door Groeimakers uitgebrachte offerte, dient te worden aanzien als een verwerping van de offerte en een nieuw aanbod tot contracteren uitgebracht door de klant. Dergelijk aanbod tot contracteren zal pas leiden tot een contractueel bindende overeenkomst voor Groeimakers indien zij deze uitdrukkelijk heeft aanvaard. 

2.3 Indien Groeimakers voor de levering van bepaalde diensten geen offerte aan de klant zou aanbieden, komt de overeenkomst tot stand op het ogenblik dat Groeimakers de werkzaamheden op verzoek van de klant heeft aangevat. 

Artikel 3. Annulatie van de bestelling 

3.1. Het annuleren van de opdracht (met uitzondering van opleidingen) is mogelijk zolang de werken hiertoe niet zijn gestart door Groeimakers bvba. Bij annulatie door de klant is er steeds een schadevergoeding van 25% van de overeengekomen prijs van de opdracht, met een minimum van 250EUR. 

3.2. Opleidingen kunnen tot 10 dagen op voorhand kosteloos geannuleerd worden. Laattijdige annulaties worden voor 100% van het overeengekomen bedrag gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst 

4.1 Elke verbintenis die Groeimakers aangaat ten aanzien van de klant betreft een inspanningsverbintenis, tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen. Indien Groeimakers een termijn heeft afgesproken met de klant om bepaalde diensten te leveren, dan is deze niet bindend voor Groeimakers, doch zal zij zich wel inspannen om de afgesproken diensten binnen deze termijn te leveren. 

4.2 Tenzij anders overeengekomen, worden de diensten van Groeimakers vergoed tegen een vast uurtarief van 90 EUR per uur (excl. BTW). Indien prestaties worden gevraagd buiten de normale kantooruren (voor 9u of na 18u) of in het weekend of op feestdagen, dan wel met een bijzondere spoedeisendheid, behoudt Groeimakers zich het recht voor om hiervoor een toeslag aan te rekenen. 

Artikel 5. Duur en beëindiging van de overeenkomst 

5.1 Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen tussen Groeimakers en de klant is elke overeenkomst die Groeimakers en de klant aangaan maandelijks opzegbaar. Tenzij Groeimakers of de klant de overeenkomst opzegt vóór de eerste dag van de maand, zal de overeenkomst automatisch vernieuwd voor een nieuwe periode van één maand.

5.2 Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Groeimakers het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen voor hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie. 

5.3 Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Groeimakers verleende diensten betalen, alsook de kosten die Groeimakers moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Groeimakers nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Groeimakers. Bovendien behoudt Groeimakers het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald. 

5.4 Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling. 

5.5 Groeimakers is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de Klant in staat van faillissement is verklaard, de Klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de Klant in staking van betaling verkeert. 

Artikel 6. Aansprakelijkheidsbeperking 

6.1 Groeimakers is in geen geval aansprakelijk voor enige fout of nalatigheid bij de uitvoering van de overeenkomsten met de klant. De klant is als enige verantwoordelijk voor de correcte en tijdige aanlevering van haar eigen informatie en vrijwaart Groeimakers voor aanspraken van derden voortvloeiend uit het gebruik door de klant van de diensten geleverd door Groeimakers en/of uit de niet-naleving door de klant van enige verplichting voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Groeimakers en de klant. Deze verplichting tot vrijwaring blijft ook na de beëindiging van de overeenkomst van kracht. 

6.2 Groeimakers kan op verzoek van de klant diens aanwezigheid op sociale media (bv. Facebook, Twitter) beheren door hierop volgens gemaakte afspraken berichten te plaatsen. De klant erkent dat Groeimakers hierbij afhankelijk is van de voorwaarden en de beschikbaarheid van deze sociale media, waarvoor zij geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen. Groeimakers draagt de grootste zorg om deze berichten correct te plaatsen, maar is niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen van het (kortstondig) verkeerdelijk plaatsen van berichten, zoals imagoschade of vorderingen van derden. 

6.3 In het kader van e-commerce of mailing opdrachten die Groeimakers voor de klant uitvoert of organiseert, draagt Groeimakers de grootste zorg om deze opdrachten correct uit te voeren. Groeimakers is echter niet aansprakelijk voor gebeurlijke gevolgen van eventuele fouten of nalatigheden begaan in de uitvoering van deze opdrachten. 

6.4 Groeimakers is in geen geval aansprakelijk voor onrechtstreekse schade van de klant zoals, maar niet beperkt tot, een verlies aan omzet en winst, verlies van klanten, verlies aan marktwaarde en reputatie, verlies aan informatie en gegevens, …. 

6.5 Groeimakers zal eveneens niet aansprakelijk zijn in geval zij door overmacht wordt verhinderd om haar verbintenissen uit te voeren. Als overmacht wordt onder meer, maar niet uitsluitend, aanzien: sociale conflicten, onderbrekingen van het elektriciteitsnetwerk, onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk, onbeschikbaarheid van webhosts of sociale media, ….. 

6.6 Alle rechtsvorderingen van de klant tegenover Groeimakers, aanspraken op schadevergoedingen daaronder begrepen, vervallen één jaar nadat de betreffende vordering is ontstaan. 

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden 

7.1 Tenzij anders werd overeengekomen, zijn facturen van Groeimakers contant betaalbaar. Facturen worden electronisch aan de klant bezorgd maar kunnen door eenvoudig verzoek ook per post bezorgd worden. 

7.2 Indien de klant niet binnen de 7 werkdagen na de verzending van de factuur haar protest met betrekking tot deze factuur aan Groeimakers meedeelt, aanvaardt zij onherroepelijk en integraal de factuur en de erin vermelde bedragen en geleverde diensten. 

7.3 Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Groeimakers. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden. 

7.4 Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Groeimakers, is de klant aan Groeimakers een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Groeimakers zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Groeimakers gemaakte creaties niet gebruiken. 

Artikel 8. Voorafbetaling mediaruimte

8.1 Groeimakers kan op verzoek van de klant diens zichtbaarheid op internet verhogen door het kopen van mediaruimte bij diverse aanbieders (bv. via Google Ads of Facebook Ads). In afwijking van de normale betalingsregels, verbindt de klant zich ertoe om het budget dat Groeimakers voor het leveren van deze diensten ter beschikking wordt gesteld, integraal vooraf te betalen, aangezien Groeimakers deze mediaruimte onmiddellijk dient te betalen aan de diverse aanbieders. 

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht 

9.1 Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. 

9.2 De klant verbindt zich ertoe om Groeimakers duidelijk in te lichten wanneer de informatie die zij meedeelt aan Groeimakers dergelijke vertrouwelijke informatie is die met een bijzondere zorg dient te worden behandeld. 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten 

10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de diensten die door Groeimakers aan de klant worden geleverd, zoals op ontwerpen, lay-out, design, teksten, software, broncodes, programma’s, documentatie en alle andere zaken die door Groeimakers worden ontwikkeld en/of gebruikt bij de uitvoering van de overeenkomst met de klant, of daaruit voortkomen, komen uitsluitend toe aan Groeimakers, dan wel aan een leverancier met wie Groeimakers hierover een regeling heeft getroffen. 

10.2 De klant erkent dat de levering van diensten door Groeimakers geen overdracht van enige intellectuele eigendomsrechten inhoudt, tenzij anders voorafgaand schriftelijk zou worden overeengekomen. De klant erkent slechts een niet-exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht te krijgen met betrekking tot de via de diensten voortgebrachte zaken en dit voor de doelstellingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Groeimakers. De klant zal zich strikt houden aan de gebruiksvoorwaarden zoals deze hem door Groeimakers desgevallend worden meegedeeld. 

10.3 Groeimakers garandeert de klant dat zij gerechtigd is dit gebruiksrecht te verlenen en vrijwaart de klant integraal voor enige aanspraken die derden hieromtrent ten aanzien van de klant zouden laten gelden. 

10.4 De klant verbindt zich ertoe om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Groeimakers, zich te onthouden van het geheel of gedeeltelijk publiek maken of aan een derde ter beschikking te stellen of op enige wijze reproduceren of commercialiseren, van de via de levering van diensten voortgebrachte zaken waarop een intellectueel eigendomsrecht rust. 

Artikel 11. Verwerking van persoonsgegevens 

11.1  In het kader van de diensten die Groeimakers levert aan de klant, zal de klant mogelijk persoonsgegevens ter beschikking stellen van Groeimakers (bv. e-maillijsten) die beschermd zijn overeenkomstig de Wet van 30 juli 2018 tot bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (of een gelijkaardige buitenlandse wetgeving). De klant erkent als enige verantwoordelijk te zijn voor de verwerking van deze persoonsgegevens in de zin van deze wet en zal Groeimakers vrijwaren voor enige vorderingen die de betrokkene tegen haar zou instellen, dan wel voor enige sancties die van overheidswege aan Groeimakers zouden worden opgelegd m.b.t. de door de klant verwerkte persoonsgegevens. . 

11.2 In het kader van de diensten voor de klant, verwerkt Groeimakers persoonsgegevens van de door de klant opgegeven contactpersonen. De contactgegevens van deze personen worden verwerkt voor het doeleinde ‘klantenbeheer’, i.e. om met de klant in contact te treden m.b.t. de diensten. De contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens. 

Artikel 12. Levertermijnen

12.1. De door Groeimakers bvba opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief en niet bindend. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 

Artikel 13. Facturatie en betaling

13.1. Groeimakers bvba factureert de opdrachtgever na oplevering van de opdracht, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de elektronische facturatie van Groeimakers bvba, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever ontvangt de factuur via het opgegeven e-mailadres of het e-mailadres waarmee hij de offerte goedkeurde. 

Alle facturen dienen uiterlijk betaald te zijn op de opgegeven vervaldatum op het factuur, door overschrijving op het aangegeven rekeningnummer. 

Groeimakers behoudt zich het recht om alle lopende werken op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Zonder dat de opdrachtgever hier enig verhaal tegen heeft, noch enige schade kan claimen.  

Artikel 14. Niet-exclusiviteit en niet-afwerving 

14.1 Tenzij anders zou zijn overeengekomen tussen Groeimakers en de klant, houdt het afsluiten van een overeenkomst tussen Groeimakers en de klant niet in dat Groeimakers, binnen het activiteitendomein van de klant, uitsluitend aan de klant diensten zou mogen leveren. De klant erkent uitdrukkelijk dat het Groeimakers vrij staat om aan (zelfs rechtstreekse) concurrenten van de klant diensten te leveren. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant om, desgevallend, voorafgaand aan het afsluiten van een overeenkomst met Groeimakers na te gaan of Groeimakers tevens diensten levert aan door de klant te identificeren concurrenten. 

Artikel 15. Nietigheid 

15.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Groeimakers en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16. Kennisgevingen 

16.1 Elke kennisgeving of mededeling zoals voorzien in deze Algemene Voorwaarden, kan geldig gebeuren op schriftelijke wijze (bv. per gewone post, aangetekend, per fax, per drager), dan wel op elektronische wijze via e-mail. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van Groeimakers kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan hello@groeimakers.be. Kennisgevingen aan elk ander e-mailadres (zoals van een medewerker van Groeimakers), zijn pas geldig voor zover de ontvanger uitdrukkelijk de ontvangst ervan heeft bevestigd. Kennisgevingen per e-mail ten aanzien van de klant kunnen geldig gebeuren indien zij zijn gezonden aan het e-mailadres dat de klant hiervoor aan Groeimakers heeft opgegeven, dan wel via het e-mailadres dat Groeimakers gewoonlijk gebruikt voor haar contacten met de klant. 

16.2 De klant verbindt zich ertoe om elke wijziging van naam, juridische vorm, postadres, elektronisch adres e.d. steeds onmiddellijk aan Groeimakers mee te delen. Tot zolang dergelijke kennisgeving niet is gebeurd, kan Groeimakers op geldige wijze kennisgevingen doen aan de haar voorheen bekende gegevens van de klant. 

Artikel 17. Toepasselijk recht - bevoegde rechtbank 

17.1 Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Groeimakers. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het rechtsgebied waarin de zetel van Groeimakers is gevestigd. 

 

Laatste update: 06 februari 2022